CONTACTE

La visita d’aquest lloc web no suposa que el usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. En el caso de que l’usuari proporcioni informació de caràcter personal, com una petició de dades pel contacte amb el Club Nàutic de Coma-ruga, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.

Les dades recollides seran incorporades al fitxer de caràcter personal del Club Nàutic de Coma-ruga, de les que és responsable el mateix, i serán conservades en el marc d’una relació comercial, puguen l’usuari exercir els drets d’accés, modificació, o cancel·lació dels mateixos dirigint-se al Club Nàutic de Coma-ruga, Passeig Marítim, s/n., 43880 COMA-RUGA (Tarragona), o per email: cnco@clubnautic.com.

SOLICITUT DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que hi ha establert per la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament de desenvolupament aprobat pel RD 1720/2007, de 21 de desembre, Club Nàutic de Coma-ruga, titular del lloc web http://www.clubnautic.com, informa als usuaris del mateix de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat pel Club Nàutic de Coma-ruga i sota la seva responsabilitat, que es troba degudament inscrit en el Registro de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

DADES FISCALS

Club Nàutic de Coma-ruga, amb NIF: G-43.039.064 i domicili fiscal a Passeig Marítim, s/n, 43880 COMA-RUGA (Tarragona).

Comparteix aquesta pàgina

More...